Zarząd Okręgu Warszawskiego SKP zwołuje Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, 4 kwietnia

Stowarzyszenie Księgarzy Polskich
Okręg w Warszawie
00-272 Warszawa Rynek Starego Miasta 22/24
Warszawa 7 marca 2017 r.

Zarząd Okręgu Warszawskiego SKP zwołuje na 4 kwietnia 2017 roku Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w Klubie Księgarza ,  Rynek Starego Miasta 22/24 w Warszawie.

Początek obrad : I termin – godz.11.30, II termin – godz.12.00.

Proponowany porządek obrad :

1.Otwarcie Zebrania

2.Powołanie Przewodniczącego obrad

3.Przyjęcie porządku obrad i uchwalenie regulaminu obrad

4.Wybór Komisji : – Mandatowo-Wyborczej i Uchwał i Wniosków

5.Sprawozdanie ustępującego Zarządu

6.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

7.Dyskusja

8.Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi

9.Wybory nowych władz :

  1. a) zgłoszenie kandydatów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej
  2. b) wybór Komisji Skrutacyjnej
  3. c) głosowanie
  4. d) ogłoszenie wyników wyborów

10.Przyjęcie uchwał

11.Zamknięcie Zebrania

Za Zarząd