XIX Zjazd Krajowy Stowarzyszenia Księgarzy Polskich

We wtorek 7 lutego 2017 roku w warszawskim Klubie Księgarza obradował XIX Zjazd Krajowy Stowarzyszenia Księgarzy Polskich.  Zjazd przyjął Sprawozdanie Zarządu Głównego SKP za okres od stycznia 2013 roku do grudnia 2016 roku. (Sprawozdanie Zarządu Głównego SKP)

Podniosłym i miłym akcentem w trakcie Zjazdu było nadanie godności Honorowego Członka SKP. Dyplomy stwierdzające ten fakt otrzymali: Piotr Dobrołęcki – redaktor naczelny „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI”, prof. Janusz Fogler – prezes Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, Waldemar Janaszkiewicz – poprzedni długoletni przewodniczący SKP, Krzysztof Kaleta – senior polskiego księgarstwa i wieloletni działacz SKP, Jerzy Okuniewski – prezes sieci księgarskiej Książnica Polska z Olsztyna, dr hab. Marek Tobera z Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW, Benedykt Wandachowicz – zasłużony księgarz z Łodzi oraz Józefa Witas – właścicielka księgarni Agora w Bolesławcu.

W dyskusji nad sprawozdaniem Zarządu Głównego udział wzięli: Krzysztof Kaleta (który odniósł się bardzo krytycznie do aktualnej sytuacji SKP), Waldemar Janaszkiewicz, Tadeusz Prześlakiewicz, Paweł Podniesiński, Marek Tobera. Poruszono m.in. temat trudnej sytuacji na rynku książki oraz znacznego pogorszenia się warunków funkcjonowania Stowarzyszenia, szczególnie finansowych i kadrowych. Wskazywano na konieczność zwiększenia aktywności członków na rzecz organizacji. Jeden z postulatów dotyczył  także zorganizowania otwartego posiedzenia Zarządu Głównego poświęconego dostosowaniu formuły i działań Stowarzyszenia do aktualnych realiów społecznych i gospodarczych.

O konieczności wznowienia studiów podyplomowych „Polska Akademia Księgarstwa” na Uniwersytecie Warszawskim, które w pierwszej edycji w roku akademickim 2015/2016 ukończyło 35 księgarzy, mówił Piotr Dobrołęcki.

Wnioski z dyskusji uwzględnione zostały przez Komisję Uchwał i Wniosków w tekstach uchwał.

Zjazd udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu, określił program działania Stowarzyszenia na kolejne lata, wybrał nowy Zarząd Główny i Główną Komisję Rewizyjną.