Uchwała XVI Zjazdu Stowarzyszenia Księgarzy Polskich

Uchwała
XVI Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Księgarzy Polskich
z 14 marca 2008 r.

Delegaci XVI Krajowego Zjazdu SKP stwierdzają, że w trudnym dla księgarstwa okresie, jaki upłynął od poprzedniego Zjazdu, zrealizowano wiele zadań statutowych kontynuujących tradycje społecznego działania. Zgromadzeni na zjeździe delegaci stoją na stanowisku, że Stowarzyszenie w dalszym ciągu winno działać na rzecz rozwoju kultury poprzez aktywizowanie członków SKP, do czynnej działalności zawodowej i społecznej w służbie upowszechniania książki 
i czytelnictwa.

Uczestnicy Zjazdu wskazują najważniejsze problemy stojące przed środowiskiem księgarskim i uważają, że w bieżącej kadencji należy skoncentrować wysiłki na następujących zagadnieniach:

1. Prowadzeniu działań na rzecz integracji środowiska księgarskiego i konsolidacji firm księgarskich.
2. Podnoszeniu kwalifikacji zawodowych księgarzy poprzez organizowanie szkoleń, kursów, seminariów i innych form doskonalenia.
3. Kontynuowaniu współpracy ze szkołami księgarskimi i wzbogacaniu jej o nowe inicjatywy.
4. Uregulowaniu rynku książki.
5. Wprowadzeniu jednolitego systemu informacji o książce.
6. Porządkowaniu rynku podręczników szkolnych,
7. Kontynuowaniu współpracy z Izbą Księgarstwa Polskiego oraz innymi organizacjami działającymi w obszarze książki.

Delegaci Zjazdu wyrażają uznanie Zarządowi Głównemu za zorganizowanie 
w 2006 roku obchodów jubileuszu 50-lecia Stowarzyszenia Księgarzy Polskich oraz zespołowi redakcyjnemu „Wiadomości Księgarskich” za podejmowane wysiłki na rzecz konsolidacji branży księgarskiej i przekształcenia kwartalnika w nowoczesne pismo środowiska kultury książki.
Ponadto wyrażają przekonanie, że przypadający w 2008 r. jubileusz 100-lecia Związku Księgarzy Polskich zmobilizuje wszystkich członków Stowarzyszenia Księgarzy Polskich do aktywnego działania, a prezentacja dorobku Związku przyczyni się do wzmocnienia i rozwoju SKP, jako organizacji bezpośrednio kontynuującej tradycje pierwszej organizacji zawodowej zrzeszającej właścicieli księgarń z terenu Królestwa Polskiego.

Delegaci zobowiązują nowe władze do realizacji uchwały.

Delegaci
XVI Krajowego Zjazdu SKP