Działalność Klubu Miłośników Historii Księgarstwa w 2008 roku

Klub Miłośników Historii Księgarstwa już od 50 lat działa przy Okręgu Warszawskim Stowarzyszenia Księgarzy Polskich. Celem KMHK jest integracja środowiska księgarskiego, studiowanie dziejów książkii księgarstwa oraz szerzenie wśród członków SKP zamiłowania do zawodu księgarskiego i podtrzymywania tradycji księgarskich.

Od 2006 r. w skład Zarządu KMHK wchodzą: starosta – kol. Kazimierz Mrowczyk, gospodarz – kol. Halina Krześniak,  kronikarz –  kol. Krystyna Dołoszyńska.

W roku 2008 działalność KMHK ukierunkowana była na przygotowanie i realizację programu Obchodów Jubileuszowych Organizacji Księgarskich. Odbyło się 10 spotkań członków KMHK, zorganizowanych w Klubie Księgarza przy Rynku Starego Miasta w Warszawie. Na comiesięcznych spotkaniach wygłaszane były referaty na tematy historyczne o książce i księgarstwie; informowani  byliśmy o bieżących  pracach Zarządu Głównego i Okręgu Warszawskiego SKP oraz zapraszani na imprezy organizowane z okazji Jubileuszy. I tak:
– w styczniu spotkanie rozpoczęliśmy sprawami organizacyjnymi: odczytano i przyjęto  sprawozdanie  z działalności  KMHK za 2007 r.; przedstawiony został plan pracy Zarządu Głównego SKP, wraz z zachętą do uczestniczenia w jego realizacji; składaliśmy gratulacje Kierownikowi Klubu Księgarza kol. Janowi Rodzeniowi za otrzymany dyplom i nagrodę uzyskaną od Marszałka Województwa Mazowieckiego w VIII Edycji Nagrody, za szczególne osiągnięcia  w dziedzinie upowszechniania i obrony kultury;
– w lutym głównym tematem spotkania był referat „Historia Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza”, który wygłosił dyrektor Muzeum Literatury w Warszawie Janusz Odrowąż-Pieniążek, omówił dzieje Muzeum od 1951 roku do czasów obecnych. W dniu 29 lutego br. uczestnilśmy w Walnym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym Okręgu Warszawskiego SKP, wybierając nowe władze. Przewodniczącym OW SKP wybrano kol. Jana Rodzenia, kierownika Klubu Księgarza; 
– w marcu  na spotkaniu dowiedzieliśmy się, że 27 lutego br. zmarł nasz kolega Bronisław Palimąka, emerytowany wieloletni dyrektor P.P.„Składnica Księgarska”. Cześć Jego pamięci!
Głównym tematem spotkania było Muzeum Narodu Polskiego w Rapperswil (Szwajcaria),  z udziałem gości z Towarzystwa Przyjaciół Polskiego Muzeum w Rapperswil. Referat wygłosił wnuk Wacława Karczewskiego, kierownika biblioteki rapperswilskiej w latach 1900-1911 inż. Jerzy Karczewski, który przedstawił historię Muzeum i jego zbiorów. Zostaliśmy zaproszeni do Salonu Księgarzy, na spotkanie z Marianną i Jerzym Okuniewskimi właścicielami „Książnicy Polskiej” w Olsztynie, na temat „Książka w sieci”;
– w kwietniu tematem spotkania był referat kol. dr Andrzeja Skrzypczaka „Historia księgarstwa warszawskiego cz.I”, w którym omówił dzieje powstawania zawodu księgarskiego w Warszawie od XVI do XVIII w. W sprawach organizacyjnych Prezes ZG SKP kol. Waldemar Janaszkiewicz poinformował o podjętych na XVI Krajowym Zjeździe Delegatów SKP uchwałach o zmianach: w statucie Stowarzyszenia, wysokości składek członkowskich    i w programie działalności Zarządu Głównego. Poznaliśmy też skład nowego ZG SKP;
– w maju kol.dr Tomasz Kędziora w prelekcji ‘‘Księgarnie warszawskie w 2008r.- nowe wezwania i reklama”, zdał relację z poziomu obsługi klientów, informacji bibliograficznej, wyposażenia, ekspozycji książek i wiedzy zawodowej sprzedawców, na podstawie obserwacji księgarń, zlokalizowanych w centrum Warszawy. Temat poruszony przez prelegenta spowodował ożywioną dyskusję;
– w czerwcu zachęceni przez kol. Filipa Trzaskę, zwiedzaliśmy wystawę „Księgarnia Wydawnicza Trzaska, Evert i Michalski”, zorganizowaną przez Oddział Muzeum Historycznego m. st. Warszawy w Muzeum Drukarstwa Warszawskiego w Warszawie przy ul. Łuckiej 1/3/5. Uczestniczyliśmy w Salonie Księgarzy, w spotkaniu z dr. Janem Lusem, Prezesem Izby Księgarstwa Polskiego, na temat: ”Czy księgarstwo jest niezależne?”;
– we wrześniu, po wakacyjnej przerwie, wznowiliśmy spotkania członków KMHK w Klubie Księgarza. Kol. Tadeusz Hussak, Honorowy Przewodniczący ZG SKP, w referacje na temat powstania i działalności Związku Księgarzy Polskich nakreślił dzieje i znaczenie tej powstałej 100 lat temu organizacji księgarskiej. 9 września 2008 r. zostaliśmy zaproszeni do Salonu Księgarzy na spotkanie z Łukaszem Gołębiewskim, dziennikarzem i analitykiem rynku książki, autorem eseju ”Śmierć książki – No Future Book”, przedstawiającym przyszłość książki i księgarstwa. 19 września podczas I Warszawskiego Salonu Książki Stowarzyszenie Księgarzy Polskich zostało odznaczone złotym medalem ministra kultury „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis”.
Nazwiska odznaczonych kolegów podane są na stronie internetowej SKP w Aktualnościach.
– w październiku, głównym tematem spotkania członków KMHK była dyskusja promująca książkę kol. Bogdana Klukowskiego „Księgarstwo i zawód księgarza w Polsce”, prowadzona w formie pytań i odpowiedzi przez kol. Waldemara Janaszkiewicza. Gościliśmy koleżanki i kolegów z branży księgarskiej, wydawniczej i bibliotekarskiej;
– w listopadzie, spotkanie miało charakter informacyjny. Prezes ZG SKP kol. Waldemar Janaszkiewicz podsumowując imprezy zorganizowane z okazji obchodów stulecia organizacji księgarskich, opowiedział o uczestnictwie SKP w XII Targach Książki w Krakowie, gdzie pod patronatem czasopisma „Wiadomości Księgarskie”, odbył się panel dyskusyjny o przyszłości zawodu księgarskiego; 
–   w grudniu zostaliśmy zaproszeni do Salonu Księgarzy, na spotkanie z Andrzejem Tomaszewskim, projektantem i autorem książek o tematyce edytorstwa książek naukowych. 12 grudnia w Klubie Księgarza zebranie członków Klubu Miłośników Historii Księgarstwa połączone było z zakończeniem obchodów 100-lecia powstania Związku Księgarzy Polskich, Jubileuszem pięćdziesięciolecia KMHK SKP, ze Świętem Księgarskim „12/13”. Uroczystości uświetniły wyróżnienia i odznaczenia. Wśród wyróżnionych byli członkowie KMHK: kol. .kol.: Alicja Mystkowska-Leszczyńska, Halina Tymoszczuk, Krzysztof Kaleta, Janusz Korol, Wiesław Mierzwicki i Andrzej Skrzypczak. Złotą Odznakę Honorową SKP otrzymali członkowie KMHK kol. kol.: Jerzy Okuniewski, Barbara Petrozolin-Skowronska, Jan Rodzeń, Waldemar Janaszkiewicz. Gawędę o tradycji księgarskiego święta „12/13” wygłosił dr Andrzej Skrzypczak.

Podtrzymując więzi koleżeńskie obchodziliśmy imieniny oraz gratulowaliśmy odznaczonym i zasłużonym koleżankom i kolegom, były toasty i poczęstunek.

Wśród członków mamy autorów książek o księgarzach i księgarstwie. W 2008 r.ukazały się dwie publikacje: Haliny Pfeiffer-Milerowej – „Jak zostałam księgarzem”; Tadeusza Hussaka „Księgarz wesołym był”.

O zainteresowaniu działalnością KMHK przy OW SKP świadczy zwiększająca się z każdym rokiem liczba członków. Obecnie jest to 81 osób. Wszystkich chętnych do zasilania naszych szeregów zapraszamy w pierwszy wtorek miesiąca do Klubu Księgarza przy Rynku Starego Miasta 22/24 w Warszawie, o godz. 12.00.

Kronikarz KMHK
Krystyna Dołoszyńska