Zebranie ZG SKP z 23 stycznia 2023 r.

Protokół nr 2/2023

z obrad plenarnego posiedzenia Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgarzy Polskich dnia 23 stycznia 2023 roku w Klubie Księgarza w Warszawie, Rynek Starego Miasta 22/24

Przewodnicząca Zarządu Głównego SKP Zofia Szpojankowska otworzyła obrady, powitała członków Zarządu oraz zaproszonych gości i stwierdziła, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 6 członków Zarządu Głównego na łączną liczbę 8 osób, co stanowi ponad 50% i tym samym uchwały podjęte na posiedzeniu są ważne (§ 24 Statutu).

W pierwszej części posiedzenia przyjęto pisemne rezygnacje członków Zarządu Głównego SKP Jerzego Okuniewskiego i Tadeusza Prześlakiewicza. W tej sprawie podjęto uchwałę nr 1/I/2023.

Zofia Szpojankowska zaproponowała, zgodnie z § 18 Statutu, aby do zarządu weszli: Ewa Tenderenda-Ożóg i Piotr Dobrołęcki, członkowie redakcji „Biblioteki Analiz”. Zebrani z pełną aprobatą jednogłośnie przyjęli przedstawioną propozycję. Po głosowaniu przyjęto w tej sprawie uchwałę nr 2/I/2023.

Podjęto również uchwałę nr 3/I/2023 w sprawie powierzenia funkcji wiceprzewodniczącej Ewie Tenderendzie-Ożóg.

W drugiej części posiedzenia uczestniczyło 8 członków Zarządu Głównego SKP: Zofia Szpojankowska (przewodnicząca), Ewa Tenderenda-Ożóg (wiceprzewodnicząca), Alicja Szczęsna-Kania (skarbnik), Katarzyna Balicka-Więckowska (sekretarz), Piotr Dobrołęcki, Paweł Podniesieński, Jan Rodzeń (przewodniczący Okręgu SKP w Warszawie) i Marek Tobera, a także zaproszeni goście: członkinie Komisji Rewizyjnej: Saturnina Krajewska (przewodnicząca) i Urszula Grzyniewska oraz Krzysztof Kaleta, wieloletni członek zarządu poprzednich kadencji.

Zofia Szpojankowska przedstawiła kandydatury 2 osób, które zgłosiły chęć wstąpienia do Stowarzyszenia Księgarzy Polskich:

  1. Alicja Gdańska, Księgarnia Gdańscy, Włocławek
  2. Milena Gumienny, Księgarnia De Revolutionibus Books & Cafe, Kraków

Zarząd Główny jednogłośnie podjął decyzję o przyznaniu członkostwa przedstawionym kandydatom.

Zarząd Główny SKP reaktywował członkostwo następujących osób, które zadeklarowały chęć ponownego udziału w pracach SKP:

  1. Lech Nieduziak
  2. Henryk Rusjan
  3. Tomasz Marszewski
  4. Józefa Witas

Zofia Szpojankowska podsumowała działania SKP w 2022 roku. Do Stowarzyszenia przyjęto 28 nowych członków, odbyły się dwa zebrania Zarządu (16 marca i 28 września 2022 r.). Stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w Targach Książki w Warszawie oraz w Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie. Przewodnicząca SKP uczestniczyła w spotkaniach wielu gremiów, między innymi na zaproszenie marszałka Senatu wzięła udział w konferencji o współczesnych metodach nauczania historii. Przewodnicząca SKP ściśle współpracowała z Polską Izbą Książki, Instytutem Książki, pozostawała w stałym kontakcie z księgarzami i księgarniami.

Uzgodniono, że Zarząd Główny podejmie prace w celu weryfikacji członków honorowych SKP, członków posiadających Złote Odznaki SKP oraz rzeczoznawców. Zweryfikuje również regulaminy, na które są powołania w Statucie oraz zaproponuje w nich zmiany.

Omówiono propozycje zmian w statucie SKP, które zostaną przedstawione do zatwierdzenia podczas Zjazdu SKP. M.in. uregulowania wymagają kwestie Okręgów i Oddziałów (§ 3).
§ 9 rozszerzenie członkostwa o ludzi związanych z działalnością książkową, tj. autorów, wydawców, ilustratorów itp.
§ 15 dołożyć pkt 1.1 – zawieszenie członkostwa w przypadku zalegania z opłata składek, po roku wykreślenie, a po uzupełnieniu składek – przywrócenie członkostwa.
§ 19 dodać, że Zjazd Krajowy SKP: może odbywać się w trybie zdalnym (szczegółowe informacje od PIK).
§ 23 pkt 3 zmienić liczbę członków Zarządu Głównego na 5 do 7 członków wybranych przez Zjazd Krajowy…
§ 23 pkt 4 zmiana nazw funkcji na prezes, wiceprezes.
§ 24 – posiedzenia zarządu – dodatkowo w trybie zdalnym.
§ 31 (Okręgi) – minimalna liczba członków Okręgu, zmniejszyć z 12 do 5-8 członków
§32 Zjazd Okręgu – w trybie zdalnym.
§ 35 – Zarząd Okręgu zmienić z 5 członków na 3-5
Rozważyć likwidację Oddziałów, pozostawiając Okręgi.

Zofia Szpojankowska zaapelowała o dalsze przeanalizowanie obecnego Statutu SKP i zgłaszanie propozycji zmian na adres mailowy Przewodniczącej.

W dalszej części zebrania Alicja Szczęsna-Kania przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2022 r.

Jednogłośnie przyjęto uchwały: nr 4/I/2023 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2022 rok oraz nr 5/I/2023 w sprawie przeznaczenia zysku na powiększenie funduszu statutowego.

Podjęto uchwałę nr 6/I/2023 o zwołaniu Zjazdu SKP w dniu 15 kwietnia 2023 roku w Klubie Księgarza w Warszawie

 

Sekretarz zebrania
Katarzyna Balicka-Więckowska

Przewodnicząca zebrania
Zofia Szpojankowska