Nowa inicjatywa SKP

Powstanie nowych form książki i czasopisma powodujące zmiany w promocji i dystrybucji publikacji, jak również narastające objawy dezintegracji środowiska księgarskiego (ze swej natury rozproszonego) – skłoniły grupę członków Stowarzyszeni Księgarzy Polskich do powołania KONFRATERNI KSIĘGARSKIEJ. 

Cele i zadania Konfraterni:

• Podstawowym celem i zadaniem jest utworzenie forum, środowiska i klimatu sprzyjającego wzajemnej, swobodnej wymianie intelektualnej między jego członkami, 

• Popieranie i inicjowanie badań nad teraźniejszością oraz historią księgarstwa i tematyką związaną z księgarstwem, a także pomoc osobom prowadzającym takie badania, 

• Działalność Konfraterni obejmuje w szczególności: wymianę pomysłów i opinii drogą wykładów, dyskusji, pisemnych opracowań, grup zainteresowań oraz spotkań (na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym, międzynarodowym); a także badanie opinii i postaw członków Konfraterni, SKP oraz środowiska książki i księgarzy, 

• Do zadań Konfraterni należy inicjowanie i patronowanie działaniom wydawniczym prac o tematyce związanej z księgarstwem oraz wspieranie ich rozpowszechniania, a także  prowadzenie działalności kulturalnej. 

Członkiem Konfraterni może zostać osoba fizyczna lub prawna zarówno będąca jak i nie będąca członkiem SKP.

Konfraternia ma charakter klubu, działającego przy Zarządzie Głównym SKP na podstawie statutu SKP. Terenem działania Konfraterni jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a  siedzibą jest  siedziba Zarządu Głównego SKP.

Zapraszamy do współpracy – zgłoszenia i pytania prosimy kierować na adres: Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgarzy Polskich, 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 6/8, pok. 414, e-mail: 
skp@ksiegarze.org.pl