Statut 2013

STATUT
STOWARZYSZENIA KSIĘGARZY POLSKICH

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Stowarzyszenie Księgarzy Polskich (SKP), zwane dalej Stowarzyszeniem jest organizacją o charakterze zawodowo-twórczym, zrzeszającą księgarzy oraz osoby zajmujące się problematyką upowszechniania książki oraz promocji czytelnictwa.
 2. Stowarzyszenie jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną.

§ 2

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
 2. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest m. st. Warszawa.

§ 3

 1. Stowarzyszenie może powoływać Okręgi na zasadach określonych w dalszych postanowieniach statutu.
 2. Okręgi są terenowymi jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia i mogą posiadać osobowość prawną.
 3. Stowarzyszenie może powoływać Oddziały jako jednostki działające na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd Główny.

§ 4

 1. Stowarzyszenie używa pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez Zarząd Główny.
 2. Stowarzyszenie posiada własną odznakę organizacyjną oraz Złotą Odznakę Honorową, których wzory i tryb nadawania określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.

Rozdział II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 5

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. działanie na rzecz rozwoju kultury poprzez aktywizowanie księgarzy do czynnej działalności zawodowej i społecznej,
 2. współudział we wszystkich pracach mających na celu rozwój księgarstwa polskiego,
 3. podnoszenie wiedzy i kwalifikacji zawodowych księgarzy oraz dbałość o wysokie standardy etyczne środowiska księgarskiego,
 4. działanie na rzecz ochrony zawodu księgarza i integracji środowiska księgarskiego,
 5. reprezentowanie członków SKP oraz ochrona ich interesów zawodowych,
 6. inicjowanie prac badawczych w zakresie teorii i praktyki księgarskiej oraz zbieranie materiałów dotyczących historii księgarstwa,
 7. kontynuowanie i upowszechnianie najlepszych tradycji polskich organizacji księgarskich.

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 1. przedstawianie właściwym organom administracji państwowej i samorządowej oraz zainteresowanym instytucjom opinii w sprawie rozwoju księgarstwa oraz rynku książki w Polsce,
 2. współdziałanie w opracowywaniu przepisów prawnych dotyczących księgarstwa,
 3. inicjowanie prac badawczych, organizowanie konferencji, seminariów i konkursów, służących rozwojowi księgarstwa i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych księgarzy,
 4. podejmowanie inicjatyw wydawniczych w zakresie publikacji poświęconych problemom książki i księgarstwa oraz wydawanie czasopism fachowych,
 5. współdziałanie z władzami oświatowymi w zakresie kształcenia zawodowego księgarzy oraz organizowanie i prowadzenie różnych form szkolenia,
 6. utrzymywanie kontaktów, przyjmowanie członkostwa i wymianę doświadczeń z pokrewnymi organizacjami z obszaru książki,
 7. utrzymywanie więzi środowiskowej z seniorami księgarstwa,
 8. organizowanie i prowadzenie na użytek członków: klubów, archiwów i zbiorów dotyczących księgarstwa oraz innych form życia kulturalnego.

§ 7

  1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą służącą finansowaniu celów statutowych.
  2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy ogółu członków.

Rozdział III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 8

Członkowie Stowarzyszenia Księgarzy Polskich dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

§ 9

Członkiem zwyczajnym może być każdy obywatel polski, który jest lub był związany z szeroko pojętą działalnością księgarską, szkolnictwem księgarskim, pracami badawczymi lub publicystyką w zakresie książki i księgarstwa.

§ 10

Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową lub rzeczową, służącą realizacji celów Stowarzyszenia.

 1. Członkowie wspierający mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
 2. Osoby prawne działają w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.

§ 11

Członków zwyczajnych i wspierających przyjmują Zarządy Okręgów na podstawie pisemnej deklaracji, bądź Zarząd Główny gdy na danym terenie Stowarzyszenie nie posiada struktur terenowych.

§ 12

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. Godność tę nadaje Krajowy Zjazd Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Głównego.

 1. Członek honorowy korzysta ze wszystkich uprawnień członka zwyczajnego.
 2. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich.
 3. Członek honorowy ma obowiązek uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia i popierać jego cele.

§ 13

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 2. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 3. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,
 4. noszenia odznaki organizacyjnej.

§ 14

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
 2. przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
 4. regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 15

       1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
        1) rezygnacji pisemnej,
        2) wykluczenia z powodu:
        a) zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres przekraczający dwanaście miesięcy,
        b) rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
        3) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
        4) śmierci członka.
       2. Skreślenia z listy członków jak i pozbawiania członkostwa dokonuje właściwy Zarząd Okręgu, bądź Zarząd Główny gdy na danym terenie Stowarzyszenie nie posiada struktur terenowych.

§ 16

Od uchwały Zarządu Okręgu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Zarządu Głównego w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 17

Władzami Stowarzyszenia są:

1) Zjazd Krajowy,
2) Zarząd Główny,
3) Główna Komisja Rewizyjna.

§ 18

 1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa cztery lata. Wybory władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
 2. W przypadku, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
 3. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie.

ZJAZD KRAJOWY

§ 19

  1. Zjazd Krajowy jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Każdy członek Stowarzyszenia może uczestniczyć w Zjeździe Krajowym. Jeżeli liczba członków zwyczajnych i honorowych przekroczy liczbę 100 (stu), wówczas kompetencje Zjazdu Krajowego realizuje Zjazd Krajowy Delegatów. Uchwałę w tej sprawie podejmuje Zarząd Główny Stowarzyszenia. Wszystkie zapisy w niniejszym statucie odnoszące się do Zjazdu Krajowego stosuje się wówczas do Zjazdu Krajowego Delegatów.
   1) Delegaci wybierani są na Zjeździe Okręgu w proporcji – 1 delegat na każdych 5 członków. Kadencja delegatów trwa cztery lata.
  2. Zjazd Krajowy może być zwyczajny i nadzwyczajny.
  3. Zjazd Krajowy zwołuje Zarząd Główny co cztery lata, jako sprawozdawczo-wyborczy, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem.
  4. Zjazd Krajowy obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
  5. Nadzwyczajny Zjazd Krajowy zwołuje Zarząd Główny:
   a. z własnej inicjatywy,
   b. na żądanie członków Głównej Komisji Rewizyjnej,
   c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.
  6. Nadzwyczajny Zjazd Krajowy powinien zostać zwołany przed upływem 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których został zwołany.

§ 20

Do kompetencji Zjazdu Krajowego należy:

 1. uchwalanie programu działalności Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu,
 2. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,
 3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
 4. wybór Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,
 5. rozpatrywanie odwołań od decyzji o wygaśnięciu członkostwa lub pozbawieniu członkostwa honorowego, oraz odwołań od postanowień Zarządu Głównego w sprawach naruszania zasad statutowych i etycznych przez członków oraz sporów między członkami. Decyzja Zjazdu Krajowego jest ostateczna,
 6. nadawanie godności członka honorowego,
 7. uchwalenie zmian statutu Stowarzyszenia,
 8. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.

§ 21

Uchwały Zjazdu Krajowego zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych, jeżeli statut nie przewiduje innych zasad, w głosowaniu jawnym. O ile Zjazd nie dojdzie do skutku w pierwszym terminie (brak kworum), odbywa się on w drugim terminie, w tym samym dniu, pół godziny później. Zarząd Główny powiadamiając o zjeździe zobowiązany jest podać pierwszy i drugi termin. W tym przypadku prawomocne uchwały Zjazdu Krajowego zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania. Wyjątek stanowią uchwały dotyczące zmian statutu i rozwiązania Stowarzyszenia.

§ 22

 1. Do uczestnictwa w Zjeździe Krajowym, z czynnym i biernym prawem wyborczym, upoważnieni są:
  1) członkowie zwyczajni lub delegaci,
  2) członkowie ustępującego Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,
  3) członkowie honorowi Stowarzyszenia.
 2. Do władz może kandydować każdy członek Stowarzyszenia, niezależnie od posiadania mandatu delegata.
 3. Członkowie wspierający biorą udział w Zjeździe Krajowym z głosem doradczym.

ZARZĄD GŁÓWNY

§ 23

 1. Zarząd Główny jest naczelną władzą Stowarzyszenia kierującą jego działalnością w okresie między Zjazdami.
 2. Szczegółowy zakres działania Zarządu Głównego określa regulamin przyjęty przez Zarząd.
 3. Zarząd Główny składa się z 7 członków wybranych przez Zjazd Krajowy oraz przewodniczących Zarządów Okręgów.
 4. Zarząd Główny na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza generalnego i skarbnika.

§ 24

Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się, co najmniej raz na kwartał. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności więcej niż połowy ogólnej liczby członków Zarządu, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia. W posiedzeniach Zarządu Głównego może uczestniczyć z głosem doradczym przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej.

§ 25

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

 1. realizowanie uchwał Zjazdu Krajowego,
 2. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
 3. ustalanie planów działalności i budżetu Stowarzyszenia, zarządzanie majątkiem,
 4. powoływanie i rozwiązywanie Okręgów oraz nadzorowanie ich działalności,
 5. podejmowanie uchwał w sprawie osobowości prawnej Okręgów,
 6. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych oraz uchwalanie ich regulaminów,
 7. powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów, uchwalanie ich regulaminów oraz nadzorowanie działalności,
 8. ustalanie wysokości składek członkowskich oraz ustalanie zasad podziału składek pomiędzy jednostki organizacyjne,
 9. przyjmowanie członkostwa pokrewnych organizacji branżowych,
 10. zwoływanie Zjazdu Krajowego, lub Zjazdu Krajowego Delegatów, przygotowywanie dokumentów na Zjazd,
 11. wnioskowanie i opiniowanie w sprawach odznaczeń, nagród i wyróżnień dla zasłużonych księgarzy,
 12. prowadzenie działań na rzecz pozyskiwania sponsorów i darczyńców dla Stowarzyszenia,
 13. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
 14. rozpatrywanie spraw o naruszania zasad statutowych i etycznych przez członków Stowarzyszenia oraz sporów między członkami. Od decyzji Zarządu Głównego przysługuje odwołanie do Zjazdu Krajowego.

§ 26

Zarząd Główny nadaje Złote Odznaki Honorowe Stowarzyszenia Księgarzy Polskich, zgodnie z regulaminem przyznawania odznak.

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

§ 27

Główna Komisja Rewizyjna jest najwyższą władzą kontrolną Stowarzyszenia pomiędzy Zjazdami Krajowymi.

§ 28

Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

 1. przeprowadzania co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej,
 2. przedstawianie Zarządowi Głównemu informacji, zaleceń i wniosków w sprawach należących do jej kompetencji,
 3. sprawowanie nadzoru nad działalnością Okręgowych Komisji Rewizyjnych,
 4. przedstawianie na Zjeździe Krajowym sprawozdania ze swej działalności. oraz stawianie wniosków o udzielenie lub odmówienie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.

§ 29

 1. Główna Komisja Rewizyjna liczy 3 członków wybieranych przez Zjazd Krajowy.
 2. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
 3. Do ważności uchwał Głównej Komisji Rewizyjnej wymagana jest obecność co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków.
 4. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów a w razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.

§ 30

Szczegółowy zakres działania Głównej Komisji Rewizyjnej określa regulamin przyjęty przez Komisję.

Rozdział V
OKRĘGI

§ 31

 1. Do powołania Okręgu wymagana jest minimalna liczba 12 członków. Uchwała Zarządu Głównego o utworzeniu Okręgu określa jego nazwę oraz zasięg działania.
 2. Okręgi realizują na swoim terenie cele i zadania Stowarzyszenia.
 3. Do Okręgu należą członkowie z terenu działalności Okręgu.
 4. Okręg sam określa zakres swojej aktywności, uchwala plan pracy i Regulamin Okręgu biorąc przede wszystkim pod uwagę lokalne potrzeby i oczekiwania oraz swoje możliwości i umiejętności.
 5. Okręg jest autonomiczny i samodzielny w zakresie wyboru metod i szczegółowych celów działania oraz wyboru swoich organów, pod warunkiem przestrzegania programu i statutu Stowarzyszenia oraz regulaminów Okręgu.
 6. Regulaminy Okręgu dla swej ważności wymagają zatwierdzenia przez Zarząd Główny.

§ 32

  1. Władzami Okręgu są:
   1) Zjazd Okręgu,
   2) Zarząd Okręgu,
   3) Okręgowa Komisja Rewizyjna,
  2. Kadencja władz Okręgu trwa cztery lata. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów
  3. W przypadku, gdy skład władz wybieralnych Okręgu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

ZJAZD OKRĘGU

§ 33

 1. Zjazd Okręgu zwoływany jest przez Zarząd Okręgu w porozumieniu z Zarządem Głównym raz na cztery lata.
 2. Termin i program Zjazdu musi być ogłoszony co najmniej na 14 dni przed odbyciem Zjazdu.
 3. Nadzwyczajny Zjazd Okręgu może być zwołany na wniosek Zarządu Głównego, Zarządu Okręgu, Okręgowe Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek przynajmniej 1/3 członków Okręgu. Zarząd Okręgu ma obowiązek zwołać Nadzwyczajny Zjazd Okręgu w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku.
 4. Uchwały Zjazdu Okręgu zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, jeżeli statut nie przewiduje innych zasad, bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania.
 5. W Zjeździe Okręgu uczestniczą z prawem głosowania członkowie zwyczajni i honorowi z Okręgu.

§ 34

Do kompetencji Zjazdu Okręgu należy:

 1. wybór Zarządu Okręgu i Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
 2. zatwierdzanie merytorycznych i finansowych sprawozdań Zarządu Okręgu i Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
 3. udzielanie, na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującym władzom Okręgu,
 4. rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez władze krajowe Stowarzyszenia, władze Okręgu oraz członków Okręgu,
 5. podejmowanie uchwał dotyczących realizacji zadań Okręgu,
 6. wybór delegatów na Zjazd Krajowy Delegatów Stowarzyszenia. (§ 19 pkt. 1)

ZARZĄD OKRĘGU

§ 35

 1. Zarząd Okręgu liczy 5 członków.
 2. Na pierwszym zebraniu Zarząd Okręgu wybiera spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza oraz skarbnika.
 3. Posiedzenia Zarządu Okręgu odbywają się przynajmniej raz w kwartale.
 4. Zarząd Okręgu działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd Główny.

§ 36

Do kompetencji Zarząd Okręgu należy:

 1. realizowanie celów statutowych Stowarzyszenia w oparciu o uchwały i wytyczne Zjazdu Okręgu oraz Zarządu Głównego,
 2. kierowanie bieżącą działalnością Okręgu, przygotowanie planów pracy,
 3. zarządzanie majątkiem Okręgu w ramach pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd Główny,
 4. reprezentowanie Okręgu wobec organów administracji państwowej, samorządowej, i innych organizacji społecznych, z terenu działania Okręgu,
 5. przygotowanie budżetu oraz rocznych sprawozdań z działalności merytorycznej, finansowej i rzeczowej Okręgu,
 6. przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających zgodnie z postanowieniami rozdziału III niniejszego statutu,
 7. prowadzenie działań na rzecz pozyskiwania sponsorów i darczyńców dla Okręgu i Stowarzyszenia.

OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA

§ 37

 1. Okręgowa Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym okręgu. Składa się z 3 członków, wybranych przez Zjazd Okręgu.
 1. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
 2. Do ważności uchwał Okręgowej Komisji Rewizyjnej wymagana jest obecność co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków.
 1. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów a w razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.
 2. Okręgowa Komisja Rewizyjna jest obowiązana do przeprowadzania kontroli co najmniej raz w roku.

§ 38

Do kompetencji Okręgowej Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie całokształtu działalności Okręgu,
 2. składanie sprawozdań na Zjeździe Okręgu i stawianie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi ,
 3. uczestniczenie w posiedzeniach Zarządu Okręgu z głosem doradczym.

§ 39

Okręgowa Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

§ 40

W pozostałych sprawach dotyczących zasad działania Okręgu i prowadzenia gospodarki finansowej, oraz wyborów organów okręgu stosuje się odpowiednio zapisy § 24 oraz postanowienia zawarte w rozdziale VII Statutu.

Rozdział VI
ODDZIAŁY

§ 41

 1. Dla sprawniejszego realizowania celów Stowarzyszenia i pogłębienia więzi organizacyjnych między członkami, Zarząd Główny może powoływać Oddziały.
 2. Oddziały są jednostkami regulaminowymi działającymi na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd Główny.
 3. Dla powołania Oddziału wymagana jest minimalna liczba 5 członków. Uchwała o powołaniu Oddziału określa jednocześnie zasięg terytorialny jego działania. Oddziały podporządkowane są bezpośrednio Zarządowi Głównemu.
 4. Oddziały realizują cele i zadania Stowarzyszenia na swoim terenie.

Rozdział VII
MAJĄTEK I BUDŻET STOWARZYSZENIA

§ 42

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome i fundusze. Właścicielem całego majątku jest Stowarzyszenie.
 2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
  a. wpływy ze składek członkowskich,
  b. dotacje,
  c. subwencje, darowizny i zapisy,
  d. dochody z działalności gospodarczej.
 3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Główny.
 4. Fundusze i majątek Stowarzyszenia mogą być używane wyłącznie do celów statutowych.
 5. Okręgi mają prawo użytkowania majątku znajdującego się na ich terenie oraz administrowania nim na mocy pełnomocnictwa i instrukcji Zarządu Głównego.
 6. Zarząd Okręgu przesyła do Zarządu Głównego budżet i bilans ze sprawozdaniem finansowym do 10 marca każdego roku.
 7. Środki finansowe Zarządu Głównego i Okręgów przechowywane są na rachunkach bankowych.
 8. Zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala Zarząd Główny na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 9. Zarząd Główny nie odpowiada za zobowiązania Okręgów posiadających osobowość prawną.

§ 43

Rachunkowość Stowarzyszenia i wszystkich jego jednostek organizacyjnych prowadzona jest według obowiązujących przepisów prawnych oraz zasad i instrukcji ustalonych przez Zarząd Główny. Okresem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.

§ 44

 1. Do składania oświadczeń woli, w tym w sprawach majątkowych, w imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest przewodniczący Zarządu Głównego lub dwóch innych członków Zarządu działających razem.
 2. W Zarządzie Okręgu posiadającego osobowość prawną do składania oświadczeń woli, w tym w sprawach majątkowych, upoważniony jest przewodniczący Zarządu Okręgu lub dwóch innych członków Zarządu działających razem.

Rozdział VIII
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 45

Uchwała o zmianie statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia może być powzięta tylko na Zjeździe Krajowym. Uchwała taka wymaga większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 46

Zjazd Krajowy w uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia powołuje jednocześnie komisję likwidacyjną oraz określa sposób likwidacji i cel, na jaki ma być przeznaczony majątek Stowarzyszenia.

Statut zatwierdzony:

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 18.04.2013 r., przy uczestnictwie: Prezydenta m. st. Warszawy.
Sygnatura akt:: WA.XII NS-REJ.KRS/002926/13/109