Statut 1994

Rozdział I: Postanowienia ogólne
Rozdział II: Cele i środki działania
Rozdział III: Członkowie, ich prawa i obowiązki
Rozdział IV: Władze stowarzyszenia
Krajowy Zjazd Delegatów,
Zarząd Główny,
Główna Komisja Rewizyjna,
Główny Sąd Koleżeński
Rozdział V: Okręgi
Walny Zjazd Okręgu
Zarząd Okręgu
Okręgowa Komisja Rewizyjna
Okręgowy Sąd Koleżeński
Rozdział VI: Koła
Walne Zebranie Członków Koła
Zarząd Koła
Rozdział VII: Fundusz i majątek Stowarzyszenia

Rozdział I – Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie działając w oparciu o niniejszy statut nosi nazwę “Stowarzyszenie Księgarzy Polskich”.
 2. Stowarzyszenie Księgarzy Polskich, zwane w skrócie Stowarzyszeniem , jest branżową organizacją społeczną o charakterze twórczym, zrzeszającym księgarzy oraz inne osoby zajmujące się problematyką upowszechniania książki.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest m.st.Warszawa, a terenem działalności obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3

Stowarzyszenie jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną. Osobowość prawną mogą posiadać też Okręgi.

§ 4

Stowarzyszenie ma prawo powoływać Okręgi i Koła, z zachowaniem obowiązujących przepisów i postanowień niniejszego statutu.

§ 5

Zarząd Główny Stowarzyszenia oraz terenowe jednostki organizacyjne posługują się pieczęciami o następującym brzmieniu:
1) “Stowarzyszenie Księgarzy Polskich, Zarząd Główny w Warszawie”
2) “Stowarzyszenie Księgarzy Polskich, Zarząd Okręgu w …”
3) “Stowarzyszenie Księgarzy Polskich, Zarząd Okręgu w … Koło w …”

§ 6

Stowarzyszenie posiada własną odznakę organizacyjną, a także Złotą Odznakę Honorową, której wzór i tryb nadawania określa regulamin.

Rozdział II – Cele i środki działania

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest:
1) organizowanie członków SKP do aktywnej działalności zawodowej i społecznej w służbie upowszechniania książki i czytelnictwa, dla rozwoju kultury, nauki, oświaty i gospodarki narodowej,
2) współudział we wszystkich pracach mających na celu rozwój księgarstwa polskiego,
3) podnoszenie wiedzy ogólnej, etyki i kwalifikacji zawodowych księgarzy,
4) inicjowanie prac badawczych dla wzbogacenia teorii i praktyki księgarskiej oraz zbieranie materiałów dotyczących historii księgarstwa,
5) reprezentowanie członków SKP oraz ochrona ich interesów zawodowych, materialnych i moralnych,
6) aktywne uczestnictwo w kształtowaniu i realizacji polityki kulturalnej Państwa.

§ 8

Do osiągnięcia powyższych celów Stowarzyszenie dąży przez:
1) przedstawianie właściwym organom władzy państwowej i samorządowej oraz zainteresowanym instytucjom postulatów i uwag, w sprawie potrzeb, rozwoju i doskonalenia księgarstwa,
2) przedstawianie opinii i wniosków dotyczących założeń i realizacji polityki wydawniczej oraz współpracę w tym zakresie z władzami, instytucjami i organizacjami społecznymi,
3) inicjowanie, organizowanie i współdziałanie w prowadzeniu prac badawczych, zjazdów, konferencji, seminariów, konkursów i wycieczek służących rozwojowi księgarstwa, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych księgarzy oraz podejmowaniu innych akcji służących realizacji celów Stowarzyszenia,
4) podejmowanie inicjatyw wydawniczych w zakresie publikacji poświęconych problemom książki i księgarstwa oraz wydawanie czasopism fachowych,
5) informowanie o pracach i inicjatywach Stowarzyszenia za pomocą własnego organu prasowego,
6) współdziałanie z władzami oświatowymi w zakresie szkolenia zawodowego, prowadzonego przez powołane w tym celu uczelnie i instytucje, opiekę nad szkoleniem pracowników oraz organizowanie i prowadzenie różnych form szkolenia w ramach uzyskanych uprawnień,
7) współdziałanie z odpowiednimi władzami w opracowywaniu norm prawnych dotyczących księgarstwa,
8) utrzymywanie kontaktów i wzajemną wymianę doświadczeń z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi, w szczególności przez udział w zjazdach, kongresach, wystawach, targach, spotkaniach międzynarodowych, wymianę delegacji oraz wymianę wydawnictw i czasopism,
9) przyjmowanie członkostwa międzynarodowych, zagranicznych i krajowych organizacji księgarskich,
10) utrzymywanie więzi zawodowej i społecznej z księgarzami, emerytami i rencistami,
11) organizowanie i prowadzenie na użytek członków: klubów, bibliotek, archiwów i zbiorów dotyczących księgarstwa oraz innych form życia kulturalnego,
12) prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie obowiązujących tym zakresie przepisów,
13) organizowanie – na zasadzie dobrowolności – akcji samopomocy wśród członków.

§ 9

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy ogółu członków.

Rozdział III – Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

Członkiem Stowarzyszenia może być każdy obywatel Polski, który:
1) pracuje w przedsiębiorstwach, placówkach lub instytucjach księgarskich i wydawniczych,
2) zajmuje się pracami badawczymi w zakresie książki i księgarstwa oraz problematyką upowszechniania książki,
3) jest nauczycielem w szkołach księgarskich lub pełni inne funkcje dydaktyczno-wychowawcze związane z księgarstwem,
4) jest emerytem lub rencistą, a przed przejściem na emeryturę lub rentę był członkiem Stowarzyszenia.

§ 11

Poza osobami wymienionymi w § 10, członkiem Stowarzyszenia może być osoba nie zatrudniona w zawodzie księgarskim, jeśli pracą swą związana jest z książką i księgarstwem i przyczynia się do realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 12

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) zwyczajnych
2) honorowych
3) wspierających.

§ 13

Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Okręgu na podstawie złożonej deklaracji, popartej przez 2 członków Stowarzyszenia.
Od odmownej decyzji Zarządu Okręgu służy prawo odwołania się do Zarządu Głównego Stowarzyszenia. Ubiegający się o przyjęcie składa deklarację, w której jednocześnie oświadcza, że zna statut, zobowiązuje się do płacenia składek i aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 14

Członkostwo honorowe jest godnością nadawaną osobom szczególnie zasłużonym dla księgarstwa i książki. Godność tę nadaje Krajowy Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głównego. Zarząd Główny ustala szczegółowe zasady jego przyznawania.

§ 15

 1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która poprzez pomoc finansową będzie wspierać realizację celów Stowarzyszenia. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Główny na wniosek Prezydium (ZG).
 2. Członkowie wspierający mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
 3. Członkowie wspierający – osoby prawne – działają w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.

§ 16

Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:
1) uczestniczyć w ogólnych zebraniach Stowarzyszenia,
2) wybierać i być wybieranymi do wszystkich władz Stowarzyszenia,
3) korzystać z wszelkich urządzeń i form pomocy, jakimi dysponuje Stowarzyszenie, na warunkach przewidzianych odpowiednimi regulaminami,
4) nosić odznakę organizacyjną.

§ 17

Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:
1) brać aktywny udział w działalności Stowarzyszenia i czynnie popierać jego cele,
2) przestrzegać postanowień statutu i regulaminów oraz realizować uchwały Stowarzyszenia,
3) wykonywać przyjęte na siebie zadania członka władz Stowarzyszenia,
4) przestrzegać norm współżycia społecznego i zasad etyki zawodowej,
5) opłacać regularnie składki członkowskie oraz świadczenia, ustalone przez Krajowy Zjazd Delegatów.

§ 18

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje:
1) na skutek dobrowolnego wystąpienia,
2) na skutek skreślenia lub wykluczenia
3) na skutek niepłacenia składek członkowskich przez okres .

§ 19

Oświadczenie o wystąpieniu członek Stowarzyszenia składa w Zarządzie okręgu lub Koła, do którego należy.

§ 20

Zarząd Okręgu skreśla z ewidencji członka uchylającego się od wypełniania obowiązków statutowych. Skreślony z listy członków ma prawo w terminie dwóch tygodni od daty doręczenia decyzji odwołać się do Zarządu Głównego.

§ 21

Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje:
1) na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego, w którym orzeczono karę dodatkowo utraty praw nich,
2) na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu koleżeńskiego.

Rozdział IV – Władze Stowarzyszenia

§ 22

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1) Krajowy Zjazd Delegatów,
  2) Zarząd Główny,
  3) Główna Komisja Rewizyjna,
  4) Główny Sąd Koleżeński.
 2. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie, za wyjątkiem 1-2 urzędujących członków Prezydium powołanych w razie potrzeby.

§ 23

W przypadku ustąpienia w trakcie kadencji członków władz Stowarzyszenia, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 24

Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata. Wybory władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym.

Krajowy Zjazd Delegatów

§ 25

Krajowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów należy:
1) uchwalanie wytycznych działalności Stowarzyszenia,
2) uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia,
3) rozpatrywanie ogólnych i finansowych sprawozdań: Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego za okres minionej kadencji oraz udzielanie (lub odmawianie) na wniosek GKR absolutorium ustępującym władzom Stowarzyszenia,
4) wybór Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego,
5) uchwalanie regulaminów działalności Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego,
6) uchwalanie wysokości składki członkowskiej oraz ustalanie podziału składek członkowskich pomiędzy jednostki organizacyjne,
7) uchwalanie – w razie potrzeby -, innych świadczeń członków na rzecz Stowarzyszenia lub udzielanie pełnomocnictw Zarządowi Głównemu w tym zakresie,
8) rozpatrywanie wniosków członków Stowarzyszenia, władz Stowarzyszenia oraz Zarządów Okręgów i Kół, zgłoszonych do Zarządu Głównego nie później niż na 7 dni przed terminem Krajowego Zjazdu i podejmowanie uchwał w przedmiocie zgłoszonych wniosków. Wnioski zgłoszone w terminie krótszym będą rozpatrywane na Zjeździe w trybie wolnych wniosków. Wnioski składane bezpośrednio przez członków Stowarzyszenia winny być podpisane, przez co najmniej 15 osób,
9) nadawanie godności członka honorowego,
10) podejmowanie uchwał w sprawach przyjęcia członkostwa pokrewnych międzynarodowych, zagranicznych i krajowych organizacji społecznych lub udzielanie zarządowi Głównemu uprawnień w tym zakresie,
11) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia.

§ 26

Uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów są prawomocne przy udziale w obradach więcej niż połowy wybranych delegatów. O ile Zjazd nie dojdzie do skutku w pierwszym terminie, odbywa się on w drugim terminie, w tym samym dniu, o godzinę później. W tym przypadku uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania. Wyjątek stanowią uchwały dotyczące zmian statutu i rozwiązania się Stowarzyszenia.

§ 27

 1. Krajowy Zjazd Delegatów może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
 2. Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów odbywa się przynajmniej raz na cztery lata i jest zwoływany przez Zarząd Główny. Okręgi i Koła winny być zawiadomione o terminie i porządku obrad na 21 dni przed datą Zjazdu.
 3. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwołuje Zarząd Główny z własnej inicjatywy lub na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej albo przynajmniej trzech Okręgów, które na swych Walnych Zjazdach podjęły taką uchwałę. Zarząd Główny zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia pisemnego żądania. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów obraduje wyłącznie nad sprawami, do rozpatrywania których został zwołany.

§ 28

 1. W Krajowym Zjeździe Delegatów udział biorą z prawem głosowania:
  1) delegaci Okręgów wybrani na Walnych Zjazdach Okręgów, po 1 delegacie z Okręgu. Jeżeli Okręg liczy więcej niż 20 zaewidencjonowanych członków – daje prawo do dalszego jednego delegata na każde następne 20 członków. Mandaty delegatów ulegają czasowemu zawieszaniu z chwilą zamknięcia Zjazdu i są ważne w przypadku zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów,
  2) członkowie ustępującego Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego,
  3) członkowie honorowi Stowarzyszenia.
 2. Do władz Stowarzyszenia może kandydować każdy członek SKP, niezależnie od posiadania mandatu delegata na Krajowy Zjazd.
 3. Członkowie wspierający (ich przedstawiciele) biorą udział z głosem doradczym.

Zarząd Główny

§ 29

Zarząd Główny składa się z 15 członków wybranych przez Krajowy Zjazd Delegatów oraz przewodniczących Zarządów Okręgów i przewodniczących Zarząd Kół podległych bezpośrednio Zarządowi Głównemu SKP.

§ 30

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
1) realizowanie celów i zadań Stowarzyszenia w okresie między Zjazdami w oparciu o statut oraz wytyczne i uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów,
2) uchwalanie budżetu rocznego oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności rzeczowej i finansowej Stowarzyszenia,
3) ustalanie zasad gospodarki majątkiem Stowarzyszenia oraz upoważnianie Prezydium Zarządu Głównego do zaciągania zobowiązań finansowych, o ile przekraczają sumę budżetu Stowarzyszenia, jak też do nabywania, zbywania lub obciążania majątku nieruchomego, zgodnie z § 76,
4) zwoływanie Krajowych Zjazdów Delegatów, ustalanie porządku obrad i przygotowywanie wniosków na Zjazd,
5) podejmowanie uchwał o powołaniu i rozwiązaniu Okręgów, podporządkowaniu Kół działających na terenie województw nie posiadających Okręgów, tworzeniu jednostek organizacyjnych, niezbędnych do realizacji zadań statutowych i obsługi administracyjnej władz Stowarzyszenia,
6) uchwalanie regulaminów określających szczegółowy zakres pracy, obowiązków i uprawnień władz Stowarzyszenia, komisji i innych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem regulaminów wymienionych w § 25 pkt.5,
7) powoływanie stałych i doraźnych komisji działających przy Zarządzie Głównym i kontrolowanie ich działalności,
8) ustalanie – w razie potrzeby – nadzwyczajnych świadczeń członków w granicach uprawnień uchwalonych przez Krajowy Walny Zjazd Delegatów,
9) rozpatrywanie odwołań w przedmiocie członkostwa, zgodnie z postanowieniem § 13,
10) wnioskowanie i opiniowanie w sprawach odznaczeń, nagród i wyróżnień dla zasłużonych księgarzy,
11) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
12) administrowanie majątkiem Stowarzyszenia i gospodarowanie funduszami w granicach określonych budżetem,
13) współdziałanie z właściwymi władzami państwowymi, i samorządowymi oraz organizacjami społecznymi i innymi instytucjami w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia,
14) inicjowanie, rozpatrywanie i opiniowanie projektów wszelkich aktów prawnych dotyczących zawodu księgarskiego,
15) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
16) rozpatrywanie spraw wniesionych przez członków w formie skarg i wniosków,
17) wydawanie instrukcji i regulaminów wewnętrznych, nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz lub organów Stowarzyszenia,
18) zatwierdzanie budżetów, bilansów i planów pracy Okręgów, przy współudziale przedstawicieli tych Okręgów,
19) zawieszanie w czynnościach Zarządów Okręgów lub poszczególnych członków Zarządów, jeśli działalność ich jest niezgodna z obowiązującym statutem. W przypadku zawieszenia Zarządu Okręgu, Zarząd Główny powołuje Tymczasowy Zarząd Okręgu, który sprawuje swe funkcje do czasu najbliższego Zjazdu Okręgu,
20) rozpatrywanie innych spraw, wniesionych przez Prezydium Zarządu Głównego lub wynikających z nagłego ich charakteru.

§ 31

Posiedzenia plenarne Zarządu Głównego odbywają się, co najmniej 2 razy w roku, w terminach uzależnionych od potrzeb organizacyjnych. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności więcej niż połowy ogólnej liczby76 członków Zarządu Głównego, w tym przewodniczącego lub upoważnionego wiceprzewodniczącego. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

§ 32

Zarząd Główny ustala uchwałą regulamin prac oraz podział czynności między poszczególnych członków Zarządu Głównego.

§ 33

Zarząd Główny wybiera spośród siebie Prezydium w składzie 7 osób, w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i jego zastępcę, skarbnika i jego zastępcę.

§ 34

 1. Prezydium Zarządu Głównego działa w imieniu Zarządu Głównego w okresie między jego posiedzeniami, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Główny.
 2. Prezydium Zarządu Głównego może podejmować uchwały we wszystkich sprawach należących do kompetencji Zarządu Głównego, z wyjątkiem spraw określonych w § 30 pkt. 2,3,4,5,6,8,9 niniejszego statutu.

§ 35

Prezydium Zarządu Głównego winno odbywać posiedzenia, co najmniej raz w miesiącu. Do prawomocności uchwał konieczna jest obecność przynajmniej połowy członków Prezydium, z obowiązkowym udziałem przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.

§ 36

Prezydium Zarządu Głównego nadaje Złote Odznaki Honorowe Stowarzyszenia Księgarz Polskich, zgodnie z regulaminem przyznawania odznak

Główna Komisja Rewizyjna

§ 37

Główna Komisja rewizyjna jest najwyższą władzą kontrolną Stowarzyszenia.

§ 38

Główna Komisja Rewizyjna składa się z 7 członków wybranych przez Krajowy Zjazd Delegatów. Wybiera ona ze swego grona przewodniczącego, sekretarza i ich zastępców w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru.

§ 39

Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
1) kontrola całokształtu działalności finansowo-gospodarczej i merytorycznej Stowarzyszenia, szczególnie z punktu widzenia legalności uchwał, gospodarności, celowości i rzetelności,
2) składanie sprawozdań na Krajowym Zjeździe Delegatów oraz stawianie wniosków o udzielenie lub odmówienie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu,
3) sprawowanie nadzoru nad działalnością Okręgowych Komisji Rewizyjnych,
4) występowanie do Zarządu Głównego, w przypadku szczególnej wagi, z żądaniem zwołania posiedzenia Zarządu Głównego lub Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów.

§ 40

Główna Komisja rewizyjna ma prawo wglądu w całokształt działalności Stowarzyszenia. Uprawnienia te realizuje w pełnym składzie osobowym lub przez swoich przedstawicieli. Główna Komisja Rewizyjna może uczestniczyć z głosem doradczym we wszystkich posiedzeniach Zarządu Głównego, jego Prezydium i Zarządów Okręgów.

§ 41

Główna Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Krajowy Zjazd Delegatów.

Główny Sąd Koleżeński

§ 42

Główny Sąd Koleżeński jest instancją odwoławczą od orzeczeń Okręgowych Sądów Koleżeńskich oraz rozpatruje sprawy zgłoszone przez organa lub członków Stowarzyszenia przeciw członkom władz naczelnych Stowarzyszenia.

§ 43

Główny Sąd Koleżeński składa się z 7 członków wybranych przez Krajowy Zjazd Delegatów. Główny Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona przewodniczącego, sekretarz i ich zastępców.

§ 44

Główny Sąd Koleżeński orzeka w zespole, co najmniej trzyosobowym. Orzeczenia te są ostateczne.

§ 45

Główny Sąd Koleżeński działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Krajowy Zjazd Delegatów.

Rozdział V – Okręgi

§ 46

 1. Terenem działania Okręgu jest jedno lub kilka województw w zależności od rozmieszczenia przedsiębiorstw i placówek księgarskich. Teren działania Okręgu określa Zarząd Główny.
 2. Okręgi realizują na swoim terenie cele i zadania Stowarzyszenia.
 3. kadencja władz Okręgu trwa cztery lata.

§ 47

Władzami Okręgu są:
1) Walny Zjazd Okręgu
2) Zarząd Okręgu,
3) Okręgowa Komisja Rewizyjna,
4) Okręgowy Sąd Koleżeński.

§ 48

Do Okręgu należą członkowie z terenu działalności Okręgu

Walny Zjazd Okręgu

§ 49

Do kompetencji Walnego Zjazdu Okręgu należy:
1) wybór Zarządu Okręgu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowego Sądu Koleżeńskiego,
2) udzielanie lub odmawianie absolutorium ustępującym władzom Okręgu za miniony okres kadencji, po rozpatrzeniu sprawozdań Zarządu Okręgu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowego Sądu Koleżeńskiego,
3) rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez władze naczelne Stowarzyszenia, władze Okręgu i członków Okręgu,
4) ustalanie zadań oraz podejmowanie uchwał dotyczących realizacji zadań Okręgu,
5) wybór delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia.

§ 50

W Walnym Zjeździe Okręgu uczestniczą z prawem głosowania członkowie zwyczajni i honorowi z Okręgu.

§ 51

Walny Zjazd Okręgu odbywa się przynajmniej raz na cztery lata i jest zwoływany przez Zarząd Okręgu w porozumieniu z Prezydium Zarządu Głównego. Termin i program Zjazdu musi być ogłoszony, co najmniej na 14 dni przed odbyciem Zjazdu. Nadzwyczajny Walny Zjazd Okręgu zwołuje Zarząd Okręgu w sprawach istotnie ważnych i nagłych, po uprzednim porozumieniu się z Zarządem Głównym. Nadzwyczajny Walny Zjazd Okręgu może być również zwołany na wniosek Zarządu Głównego lub na pisemny wniosek przynajmniej 1/3 członków Okręgu. Nadzwyczajny Walny Zjazd Okręgu winien odbyć się w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia pisemnego żądania. Odnośnie prawomocności uchwał Walnego Zjazdu Okręgu mają zastosowanie przepisy § 26 statutu.

§ 52

W Okręgu liczącym ponad 200 członków może odbywać się Walny Zjazd Delegatów, Kół, któremu przysługują wszystkie kompetencje Walnego Zjazdu Okręgu. Decyzję w tym zakresie podejmuje – i określa zasady wyboru delegatów – Zarząd Główny na wniosek Zarządu Okręgu. 

Zarząd Okręgu

§ 53

Zarząd Okręgu jest władzą wykonawczą Okręgu. Do jego kompetencji należy:
1) kierowanie działalnością Okręgu,
2) realizowanie celów statutowych Stowarzyszenia w oparciu o uchwały i wytyczne Walnego Zjazdu Okręgu i władz naczelnych Stowarzyszenia,
3) przygotowywanie i ustalanie budżetu rocznego oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności finansowej i rzeczowej Okręgu,
4) opracowywanie planów pracy Okręgu oraz zatwierdzanie planów pracy Kół,
5) prowadzenie gospodarki finansowej Okręgu w ramach budżetu zatwierdzonego przez Zarząd Głównych oraz dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uzyskanych uprawnień,
6) powoływanie Kół, nadzorowanie ich działalności, a w sytuacjach uzasadnionych ich rozwiązywanie,
7) przyjmowanie członków Stowarzyszenia, zgodnie z postanowieniem § 13 i z zachowaniem wymogów §§ 10 i 11 statutu,
8) podejmowanie decyzji o skreśleniu z listy członków, zgodnie z § 20 statutu lub w wyniku stosowania postanowień § 21 statutu,
9) zawieszanie Zarządów Kół, jeśli ich działalność jest sprzeczna ze statutem Stowarzyszenia oraz mianowanie Tymczasowych Zarządów Kół, które sprawują swą władzę do czasu wybrania przez Koło nowego Zarządu,
10) reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia,
11) reprezentowanie Okręgu na zewnątrz,
12) powoływanie komisji i sekcji.

§ 54

Zarząd Okręgu składa się – zależnie od potrzeb – z 7-11 członków. Na pierwszym swym zebraniu Zarząd Okręgu wybiera spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczących, sekretarza i jego zastępcę oraz skarbnika i jego zastępcę.

§ 55

Posiedzenia Zarządu Okręgu odbywają się przynajmniej raz w kwartale. Członkowie Zarządu Głównego mają prawo uczestnictwa w zebraniach Zarządów Okręgów. W zebraniach uczestniczą także przewodniczący Kół.

§ 56

W Zarządach Okręgów może być powoływane Prezydium w składzie 3-5 osób, w tym przewodniczący, sekretarz i skarbnik. Prezydium działa w imieniu Zarządu Okręgu, a jego decyzje wymagają potwierdzenia przez Zarząd Okręgu.

Okręgowa Komisja Rewizyjna

§ 57

Okręgowa Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Okręgu i Kół. Składa się z 3-5 członków, wybranych przez Walny Zjazd Okręgu. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego, sekretarza. Do jej kompetencji należy:
1) kontrolowanie całokształtu działalności Okręgów oraz Kół działających na jego terenie,
2) składanie sprawozdań na Walnym Zjeździe Okręgu i stawianie wniosków o udzielenie lub odmówienie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
3) występowanie do Prezydium Zarządu Głównego z umotywowanym wnioskiem o zawieszenie Zarządu Okręgu lub poszczególnych jego członków lub do Zarządu Okręgu o zawieszenie Zarządu Koła względnie poszczególnych członków tego Zarządu. W przypadku uzasadniającym złożenie wniosku o zawieszenie Zarządu Okręgu lub poszczególnych członków tego Zarządu, Okręgowa Komisja Rewizyjna jest obowiązana do uprzedniego przedstawienia całości sprawy Zarządowi Okręgu, przy zabezpieczeniu wszelkich materiałów dowodowych,
4) uczestniczenie w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 58

Okręgowe Komisje Rewizyjne działają na podstawie regulaminu uchwalonego przez Krajowy Zjazd Delegatów na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej.

Okręgowy Sąd Koleżeński

§ 59

Okręgowy Sąd Koleżeński składa się z 3-5 członków wybranych przez Walny Zjazd Okręgu, orzekający w zespole trzyosobowym. Okręgowy sąd Koleżeński wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

§ 60

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:
1) orzekanie w sprawach członków Stowarzyszenia w przypadku nie przestrzegania przez nich statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2) orzekanie w przypadku istotnych wykroczeń członków przeciwko zasadom współżycia społecznego, etyce zawodu księgarza lub interesom Stowarzyszenia,
3) rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy członkami w sprawach wynikających z przynależności do Stowarzyszenia, podanych do rozstrzygnięcia przez zainteresowane strony lub wniesionych przez władze Stowarzyszenia.

§ 61

Okręgowy Sąd Koleżeński jest uprawniony do orzekania następujących kar: upomnienie, nagana, zawieszenie w prawach członka, wykluczenie z szeregów Stowarzyszenia.

§ 62

Od orzeczenia Okręgowego Sądu Koleżeńskiego służy odwołanie do Głównego Sądu Koleżeńskiego w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.

§ 63

Okręgowe Sądy Koleżeńskie działają na podstawie regulaminu uchwalonego przez Krajowy Zjazd Delegatów na wniosek Głównego Sądu Koleżeńskiego.

Rozdział VI – Koła

§ 64

Dla sprawniejszego wykonania celów Stowarzyszenia i pogłębienia więzi organizacyjnych między członkami, w miastach wojewódzkich nie będących siedzibami Zarządów Okręgów mogą działać Koła, których Zarządy reprezentują Stowarzyszenie wobec władz i organizacji terenowych.

§ 65

 1. Koła mogą być również powoływane w wyodrębniających się środowiskach oraz miastach nie będących siedzibami władz wojewódzkich. Powołanie lub rozwiązanie Koła uzależnione jest od decyzji Zarządu Okręgu.
 2. Władzami Koła są:
  1) Walne Zebranie Członków Koła,
  2) Zarząd Koła.
 3. Kadencja władz Koła trwa cztery lata.

§ 66

Dla powołania Koła wymagana jest minimalna liczba 5 członków. Uchwała o powołaniu Koła określa jednocześnie zasięg terytorialny jego działania. Koła mogą być podporządkowane Okręgowi lub bezpośrednio Zarządowi Głównemu.
O podporządkowaniu Kół decyduje Zarząd Główny SKP.
Walne Zebranie Członków Koła

§ 67

Walne Zebranie Członków Koła zwołuje Zarząd Koła przynajmniej raz na cztery lata. Walne Zebranie Członków Koła winno odbywać się nie później niż na dwa tygodnie przed Walnym Zjazdem Okręgu. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Koła zwołuje jego Zarząd na żądanie Zarządu Okręgu lub 1/3 członków Koła.

§ 68

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Koła należy:
1) Wybór Zarządu,
2) Udzielanie lub odmawianie absolutorium ustępującemu Zarządowi po rozpatrzeniu sprawozdania z jego działalności,
3) Decydowanie i podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach Koła, nie zastrzeżonych dla kompetencji wyższych władz Stowarzyszenia,
4) Zatwierdzanie wniosków na Walny Zjazd Okręgu.

Zarząd Koła

§ 69

Zarząd Koła składa się z 3-5 członków, w zależności od potrzeby, w tym: przewodniczącego i skarbnika. Zarząd Koła wykonuje postanowienia Walnego Zebrania Członków Koła i władz zwierzchnich oraz kieruje pracami Stowarzyszenia na swoim terenie.

Rozdział VII – Fundusz i majątek Stowarzyszenia

§ 70

Fundusze i majątek Stowarzyszenia powstają:
1) ze składek członkowskich i innych specjalnych świadczeń członkowskich,
2) z działalności gospodarczej (w tym wydawniczej),
3) z dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
4) z ofiar, darowizn, zapisów, subwencji i dotacji,
5) z dochodów z organizacji imprez i nadwyżek finansowych osiągniętych z innej działalności,
6) z ofiarności innej.

§ 71

Rachunkowość Stowarzyszenia i wszystkich jego jednostek organizacyjnych prowadzona jest według obowiązujących przepisów prawnych oraz zasad ustalonych przez Zarząd Główny. Okresem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.

§ 72

Stowarzyszenie dysponuje funduszami na podstawie budżetu zatwierdzonego przez Zarząd Główny.

§ 73

Budżet Okręgu stanowi część składową budżetu Stowarzyszenia, zaś bilans Okręgu – część składową bilansu Stowarzyszenia.

§ 74

Stowarzyszenie może posiadać majątek ruchomy i nieruchomy. Właścicielem całego majątku jest Stowarzyszenie jako osoba prawna, w której imieniu zdolność do działań prawnych przysługuje Zarządowi Głównemu.

§ 75

Okręgi i Koła mają prawo użytkowania majątku znajdującego się na ich terenie oraz administrowania nim na mocy upoważnienia Zarządu Głównego.

§ 76

Wszelkie zobowiązania podejmowane w imieniu Stowarzyszenia powinny być podpisane przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego oraz sekretarza lub jego zastępcę. Jeżeli zawierają zobowiązania finansowe, powinny być obok podpisu przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego, podpisane przez skarbnika lub jego zastępcę.

 

Zatwierdzone:
Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Warszawie VII Wydział Cywilny i Rejonowy dnia 29 kwietnia 1994 r. Sygn. Akt VII Ns Rej st 212/94 i 213/94 RST 167